top of page

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 

Fundacja Forum Działań Pozytywnych ul.Dojazd 30/11lok13 0-631 Poznań KRS 403870 (zwanej dalej „Administratorem”), pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Collegium Artes, ul. Poznańska 47, 62-040 Puszczykowo (zwaną dalej “Szkołą”), jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 

Dane osobowe Szkoła zbiera bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

     a) rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,

     b) współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,

     c) zatrudniania osób placówce,

     d) współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,

     e) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.

1. Administratorem danych osobowych jest e-mail:,collegiumartes@wp.pl tel. +48 881 601 007

2. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

3. Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c). Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

4. Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo – wychowawczą, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punktach 2 - 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora oraz innym podmiotom zgodnie ze Statutem Szkoły.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Szkoła gwarantuje spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

     a) prawo dostępu do danych,

     b) prawo sprostowania oraz usunięcia danych,

     c) prawo ograniczenia przetwarzania danych,

     d) prawo do przenoszenia danych,

     e) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: lub przesyłając żądanie na adres siedziby. Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.

11. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

 

Państwa dane przechowujemy:

 

1. w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez 1 rok od jego zakończenia,

2. w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,

3. w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

4. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

bottom of page